/ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ

ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿ ೧೭ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭ ರಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿತು