/ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟ

ಆಸ್ತಿಗಳ ಮಾರಾಟ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಾರ ಇಳಿಸುವಿಕೆ
1 PRIME COMMERCIAL SHOP IN MYSORE AVAILABLE FOR RENT/LEASE Expression of Interest (EoI) from interested parties for Purchase of Lease Hold Rights and/or Allotment on monthly rental basis of Shop No.1/a in Mezzanine Floor (12’X27’) and Shop Nos.4&5 in Basement (12’X11’ each) of “SUNDAR ARCADES”, No.2911, Bangalore-Nilgiri Road, Lashkar Mohalla (Opposite to KSRTC Central Bus-stand) Mysore. 15.03.2018 27.03.2018 Mysore chest sale care 15-03-2018