/ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಪ್ ರಿಟ್ರೊಫಿಟೆಡ್ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ವಾಹನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಪ್ ರಿಟ್ರೊಫಿಟೆಡ್ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ವಾಹನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಪ್ ರಿಟ್ರೊಫಿಟೆಡ್ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ವಾಹನಗಳ ೨೦೧೭ ರ ಮಾರ್ಚ್ ೧ ರಂದು ಅಳವಡಿಕೆ