/“ಐಟಿಬಿಟಿ ಪಾರ್ಕ್”, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸತಿ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಭವನ ಆರ್.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ.

“ಐಟಿಬಿಟಿ ಪಾರ್ಕ್”, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸತಿ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಭವನ ಆರ್.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆ.