/ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಧಿಯ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಾಗಿ ಇ-ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು

ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಧಿಯ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಾಗಿ ಇ-ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು

ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಧಿಯ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಾಗಿ ಇ-ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು

ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಧಿಯ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಾಗಿ ಇ-ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ