/ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿ ಒ ಟಿ ಎಸ್ ನೀತಿ

ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿ ಒ ಟಿ ಎಸ್ ನೀತಿ

ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿ – ಒ ಟಿ ಎಸ್ ನೀತಿ (ಎಫ್ ವೈ ೨೦೧೨-೧೩) ೩೧ನೇ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೮ ವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.