//ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಎಂ. ಧನಂಜಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೨೨೬೪೪೮೧
ಇ-ಅಂಚೆ: chairman@ksiidc.com

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಜಯರಾಮ್- ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೨೨೫೮೬೦೯
ಇ-ಅಂಚೆ: md@ksiidc.com

ಶ್ರೀ ಡಿ. ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೨೦೩೪೩೪೦
ಇ-ಅಂಚೆ: acscikar@gmail.com

ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫಿ ಅಬ್ಬಾಸಾಹೇಬ್ ಬೆಣ್ಣಿ

ಮೊಬೈಲ್: ೯೪೪೮೮೪೦೦೬೯
ಇ-ಅಂಚೆ: mohammadshafibenni@gmail.com

ಶ್ರೀ ಅಝ್ಗರ್ ಪಾಶ

ಮೊಬೈಲ್: ೯೯೦೨೪೧೮೧೭೬
ಇ-ಅಂಚೆ: azgerpasha77@gmail.com

ಶ್ರೀ ನಂದರಾಜ್ ಎಸ್. ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ದೇಸಾಯಿ

ಮೊಬೈಲ್: ೯೪೪೮೯೬೩೬೦೨
ಇ-ಅಂಚೆ: nandrajnimbalkar96@gmail.com

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಬಾಬು

ಮೊಬೈಲ್: ೮೮೬೧೭೪೮೧೯೯
ಇ-ಅಂಚೆ: chetanr415@gmail.com

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ

ಮೊಬೈಲ್: ೯೯೪೫೫೫೭೦೪೧
ಇ-ಅಂಚೆ: nsrinivasreddy472@gmail.com