//ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ಗುಂಜನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೨೨೫೮೬೦೯
ಇ-ಅಂಚೆ: md@ksiidc.com

ಶ್ರೀ ಡಿ. ವಿ. ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦-೨೨೦೩೪೩೪೦
ಇ-ಅಂಚೆ: acscikar@gmail.com