//ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಗುಂಜನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦ ೨೨೨೫೮೬೦೯ ಇ-ಅಂಚೆ: md@ksiidc.com
 
ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ದವೆ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ – ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ದೂರವಾಣಿ : ೦೮೦ ೨೨೦೩೫೦೮೫ ಇ-ಅಂಚೆ: prs_infra@karnataka.gov.in
ಶ್ರೀ. ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ – ಸರ್ಕಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦ ೨೨೦೩೪೩೪೦
 
ಶ್ರೀ. ಐ.ಎಸ್.ಎನ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ – ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦ ೨೨೨೫೨೦೭೮
ಶ್ರೀ. ದರ್ಪಣ್ ಜೈನ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ – ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦ ೨೨೩೮೬೭೯೬ ಇ-ಅಂಚೆ: commissioner@karnatakaindustry.gov.in