//ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಗುಂಜನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦ ೨೨೨೫೮೬೦೯
ಇ-ಅಂಚೆ: md@ksiidc.com

ಡಾ. ಸಂದೀಪ್ ಡೇವ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ – ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ದೂರವಾಣಿ : ೦೮೦ ೨೨೦೩೫೦೮೫
ಇ-ಅಂಚೆ: prs_infra@karnataka.gov.in

ಶ್ರೀ. ಗೌರವ್ ಗುಪ್ತಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ – ಸರ್ಕಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦ ೨೨೦೩೪೩೪೦

ಶ್ರೀ. ಐ.ಎಸ್.ಎನ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ – ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦ ೨೨೨೫೨೦೭೮

ಶ್ರೀ. ದಾರ್ಪನ್ ಜೈನ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ – ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಮೀಷನರ್

ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೦ ೨೨೩೮೬೭೯೬
ಇ-ಅಂಚೆ: commissioner@karnatakaindustry.gov.in