//ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಾರ ಇಳಿಸುವಿಕೆ
01ಯೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ – ಟ್ರಂಕ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿವರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಗಾಗಿ (ಪಿ ಎಂ ಸಿ) ೦೬. ೦೨. ೨೦೧೮ ೦೬. ೦೨. ೨೦೧೮ ಪ್ರಕಾರ ಇಳಿಸುವಿಕೆ