/ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಚೇರಿ

ಖನಿಜ ಭವನ, ೪ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಸಂಖ್ಯೆ ೪೯, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦೦೦೧.
ಸಿ ಐ ಎನ್: ಯು೯೩೦೦೦ಕೆಎ೧೯೬೪ಯುಎಲ್ಎಲ್೦೦೧೫೩೨
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: +೯೧-೮೦-೨೨೨೫೮೧೩೧/೧೩೩
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: +೯೧-೮೦-೨೨೨೫೫೭೪೦
ಇಅಂಚೆ: info@ksiidc.com, ksiidcit@gmail.com

ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ

ನಂ.೪೦೭/೪೦೮, ೩ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ಆರ್ಕೇಡ್, ಕುದುಮಾಲ್ ರಂಗ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಕರಾಂಗಲಪಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು – ೫೭೫೦೦೩.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: +೯೧-೮೨೪-೨೪೯೬೭೧/೨೪೯೧೮೦೫
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: +೯೧-೮೨೪-೨೪೯೧೮೦೫

ಕಲಬುರ್ಗಿ ಶಾಖೆ

೨ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೋಹನ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಎದುರು, ಎಮ್ಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ, ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶ, ಕಲಬುರ್ಗಿ – ೫೮೫೧೦೨.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: +೯೧-೮೪೭೨-೨೨೪೯೯೫/೨೫೬೨೩೨