/ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು

ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು

ಖನಿಜ ಭವನ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ.