/ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ತ ಹಾಗು ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಪಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ತ ಹಾಗು ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಪಡೆದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ಕೆಎಸ್ಐಐಡಿಸಿಯು ಕೈಗೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ: